Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa X (w latach 1998 - 2000)

Praca dyplomowa licencjacka


WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 6
1.1. Istota, przedmiot i cel analizy finansowo-ekonomicznej. 6
1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy ekonomiczno-finansowej. 9
1.3. Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji
w systemie oceny działalności przedsiębiorstwa. 12
1.3.1. Bilans jako podstawa oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. 12
1.3.2. Rachunek zysków i strat w systemie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 17
1.3.3. Inne elementy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. 21
1.4. Metody wskaźnikowe jako instrument oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 21
1.4.1. Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa. 22
1.4.2. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. 24
1.4.3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa. 25
1.4.3. Analiza poziomu zadłużenia i obsługi długu. 28
ROZDZIAŁ II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA X 30
2.1. Forma organizacyjno-prawna Przedsiębiorstwa X. 30
2.2. Charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa X. 31
2.3. Poziom, struktura zatrudnienia oraz wydajność pracy. 33
ROZDZIAŁ III ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA X 36
3.1. Wstępna analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat. 36
3.1.1. Analiza pionowa bilansu Przedsiębiorstwa X. 36
3.1.2. Ocena struktury kapitałowo-majątkowej Przedsiębiorstwa X. 39
3.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat. 42
3.3. Ocena wskaźnikowa sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa X. 46
3.3.1. Ocena rentowności Przedsiębiorstwa X. 46
3.3.2. Ocena sprawności działania Przedsiębiorstwa X. 49
3.3.3. Analiza płynności finansowej Przedsiębiorstwa X. 50
3.3.4. Ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu. 51
ZAKOŃCZENIE 55
LITERATURA 57
SPIS TABEL 59


ROZDZIAŁ I     Zagadnienia teoretyczne.

1.1. Istota, przedmiot i cel analizy finansowo-ekonomicznej.

Najogólniej analiza to metoda postępowania badawczego, polegająca na podzieleniu danej całości na części w celu poznania jej struktury i mechanizmu funkcjonowania. Może mieć charakter czysto myślowy (analiza myślowa) albo łączyć się z określonymi czynnościami fizycznymi (analiza manipulacyjna).

Przeciwieństwem i dopełnieniem analizy jest synteza, czyli formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie uznanych twierdzeń cząstkowych, szczegółowych. Analiza i synteza to dwie przeciwstawne czynności jednego procesu myślowego.

Analiza należy do terminów wieloznacznych. W zależności od zakresu zastosowania wykorzystuje się ją do poznania zjawisk występujących w przyrodzie, społeczeństwie oraz gospodarce.
Mianem analizy ekonomicznej określa się analizę zjawisk gospodarczych.
Przedmiotem badań mogą być tu zjawiska i procesy występujące w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna) oraz w poszczególnych jej ogniwach, podmiotach gospodarczych (analiza mikroekonomiczna).

Wymiar mikroekonomiczny dotyczyć więc będzie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, która polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów występujących w jego działalności gospodarczej, ustalaniu ich zewnętrznych i wewnętrznych powiązań, ustaleniu wielkości i przyczyn odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych, a także na projektowaniu działań korekcyjnych, zmierzających do ekonomicznie racjonalnego ukształtowania przyszłej działalności.
Ze względu na dużą różnorodność zagadnień wchodzących w zakres przedmiotowy badań analitycznych przyjmuje się najczęściej podział analizy ekonomicznej na dwa zasadnicze działy:
- analizę finansową,
- analizę techniczno-ekonomiczną.

Analiza finansowa jest najstarszym historycznie działem analizy ekonomicznej. W obecnej praktyce jest tą częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej uogólnienia. Przedmiotem analizy finansowej są przede wszystkim wielkości ekonomiczne w ujęciu pieniężnym. Do zagadnień leżących w sferze jej zainteresowań należy głównie zaliczyć: wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych), analizę wskaźnikową, wynik finansowy i czynniki go kształtujące, koszty działalności, dochody ze sprzedaży, rentowność, płynność, kapitał obrotowy, ocenę procesów inwestycyjnych, źródeł finansowania.

Analiza techniczno-ekonomiczna oparta jest przede wszystkim na wielkościach ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym lub osobowym i jedynie uzupełniająco wzbogacona ujęciami finansowymi. Koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które obejmują: ilość i asortyment produkcji, metody wytwarzania, wyposażenie techniczne, zaopatrzenie materiałowe i stopień wykorzystania materiałów, zatrudnienie, płace, wydajność pracy itp. Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa.

Analiza łącząca w sobie ocenę rzeczowych i finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa nazywana jest analizą ekonomiczno-finansową.

W praktyce wielu przedsiębiorstw, za wystarczającą przyjmuje się ocenę wyniku finansowego i czynników go kształtujących, pomniejszając tym samym rolę analizy techniczno-ekonomicznej. Pełna analiza powinna uwzględniać przyczyny kształtowania się tych wyników na poszczególnych odcinkach działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając zarówno stopień wykorzystania poszczególnych czynników produkcji jak i otoczenie przedsiębiorstwa. Przyczynowo-skutkowe wyjaśnienie odchyleń wskaźników finansowych stwarza więc konieczność powiązania analizy finansowej z analizą techniczno-ekonomiczną.

Celem sporządzenia analizy ekonomicznej jest przygotowanie odpowiednich informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych. Analiza ekonomiczna zapoznaje z występującymi faktami i zjawiskami oraz ustala przyczyny ich zaistnienia. Analiza ekonomiczna służy przede wszystkim do samokontroli i samooceny własnej działalności. Na podstawie danych analizy ekonomicznej można ustalić czy dotychczasowa działalność przebiega zgodnie z założeniami (analiza ex post) oraz         określić i uzasadnić najkorzystniejsze kształtowanie się działalności w przyszłości (analiza ex ante).

Zespół czynności koncepcyjnych, rachunkowych i porównawczych, składających się na analizę ekonomiczną, ma na celu:
- zebranie odpowiednich informacji o stanie faktycznym, jego przyczynach i tendencjach,
- krytyczną ocenę istniejącego stanu, zamierzeń i tendencji,
- przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, który ustaliłby skutki tego stanu,
- określenie i uzasadnienie najkorzystniejszego rozwiązania,
- postawienie wniosków pozwalających na podjęcie prawidłowych decyzji gospodarczych.

W tym aspekcie przeprowadzenie analizy ekonomicznej jest konieczne dla racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i osiągania optymalnych efektów ekonomicznych. [...]Aby otrzymać pracę w całości wyślij email na adres  tor7191@gmail.com


LITERATURA

[1.] Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski 

T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.

[2.] Bednarski L.: Analiza Finansowa w Przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

[3.] Bień W.: Czytanie bilansu – przedsiębiorstwa, Wydawnictwo „Finans-Serwis” Spółka z o.o., Warszawa 1991, s. 34.

[4.] Gabrusewicz W.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza „SAMI SOBIE”, Poznań 1997.

[5.] Finanse firmy, praca zb. pod red. J. Kowalczyka, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1993.

[6.] Lange O.: Dzieła, tom III, Warszawa 1975.

[7.] Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.

[8.] Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R.: Jak oceniać firmę?, ODDK, Gdańsk 1995.

[9.] Pietraszewski M.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, część 3, Wydawnictwo eMPI2, Poznań 1995.

[10.] Analiza ekonomiczno-finansowa, zbiór przykładów i zadań, praca zb. pod red. Cz. Skowronka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

[11.] Waśniewski T.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.

[12.] Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, praca zb. pod. red. B. Wertsy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.

[...]